FINANČNÝ LEASING

prof_financovanie.JPG

Pri finančnom leasingu je predmet leasingovej zmluvy počas celej doby trvania zmluvného vzťahu vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Nájomca je prevádzkovateľom. Súčasťou zmluvy je predkupné právo nájomcu na predmet leasingu (vozidlo) po riadnom ukončení leasingovej zmluvy za vopred stanovenú cenu (príp. poplatok).

Predmet financovania nie je počas doby trvania zmluvy vedený v aktívach (majetku) spoločnosti, do ktorých može, ale nemusí vstúpiť až po skončení leasingovej zmluvy.
 
VÝHODY

+ rýchla a dostupná forma obstarania bez potreby viazania vlastného kapitálu
+ v porovnaní s inými formami je pružnejší a dostupnejší
+ leasingové splátky sú plne uznateľné ako daňový náklad
 
NEVÝHODY

stanovenie minimálnej doby financovania v zmysle zákona
zvyčajne vyššia cena ako pri ostatných druhoch financovania