OPERATÍVNY LEASING

prof_financovanie1.jpg

 

Jedná sa o obchodný vzťah uzavretý medzi leasingovým prenajímateľom (leasingovou spoločnosťou) a leasingovým nájomcom. Uzatvára sa na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá je podstatne kratšia ako doba životnosti a doba odpisovania predmetu nájmu podľa platnej legislatívy. Doba prenájmu býva dohodnutá podľa požiadaviek zákazníka, ktorý leasingovej spoločnosti komunikuje predpokladanú dobu nájmu, obvykle od 24-48 mesiacov a zárovej predpokladaný ročný nájazd kilometrov. Po uplynutí stanovenej doby leasingu zostáva premet leasingu naďalej vo vlastníctve prenajímateľa.

 
Účtovanie nákladov: splátka je prevádzkovým nákladom (typická služba), predmet financovanie nie je odpisovaný klientom, ale leasingovou spoločnosťou. Splátky operatívneho leasingu sú delené na časť Nájmu (kde sú položky Amortizácie, Daní a poplatkov v zmysle platnej legislatívy, Poistení..) a Služieb (s položkami Nákladov na údržbu a pneumatiky, Asistenčnej služby, príp. ďalších služieb ponúkaných leasingovou spoločnosťou).
 
DPH: klient si uplatňuje odpočet DPH priebežne zo splátky, a to v prípade úžitkových automobilov N1 z celej leasingovej splátky a vprípade osobných vozidiel M1 len z časti Služieb.
 
VÝHODY

+ nevstupuje do aktív spoločnosti
+ pružnosť v stanovení veľkosti flotily automobilov
+ redukcia admin.nákladov na strane klienta
+ stabilita cash-flow v súvislosti s autoparkom na relatívne dlhé časové obdobie
 
NEVÝHODY

celkové náklady (cena)
automobil zostáva majetkom leasingovej spoločnosti
obmedzenie v súvislosti s počtom najazdených km (obvykle max. 180.000 km)